Mitä teemme | Vad vi gör

Mitä teemme | Vad vi gör

Laadimme asiakkaan tilauksesta luontoselvityksiä (raportteja, paikkatietoa, kuva-aineistoa) sekä tarjoamme aihepiiriin liittyvää koulutuksia ja luentoja. Myös luonnonhoidon suunnittelu kuuluu palveluihimme, esimerkkeinä käyttö- ja hoitosuunnitelmat luonnonsuojelu- ja virkistysalueille, vesiensuojelusuunnittelu (kosteikot, jokien ja purojen kunnostus).
Olemme toimineet vuodesta 2007 ja tiimissämme on kokeneita ammattilaisia. Asiakkainamme on kuntia, kaupunkeja, ELY-keskuksia, konsulttiyrityksiä, rakennuttajia ja yksityishenkilöitä.

*****

Vi utför på uppdrag av våra kunder naturinventeringar (rapporter, platsdata, bildmaterial) samt erbjuder även undervisning och föredrag om ämnet. Också planering av naturvård hör till våra tjänster, t.ex. nyttjande- och skötselplaner för naturskydds- och rekreationsområden samt vattenskyddsplanering (avlagda våtmarker, restaurering av bäckar och åar).
Vi har varit verksamma från år 2007 och till vårt team är erfaret professionellt. Till vår kundkrets hör kommuner, städer, NTM-centraler, konsultföretag och privatpersoner.